top of page

Bouwbegeleiding, particuliere opdrachtgevers

Het is voor veel mensen een droom om hun eigen huis te (ver)bouwen. Het daadwerkelijk realiseren van plannen waarop jaren gebroed is, zou een feest moeten zijn. Ervaring leert echter dat de meeste mensen achteraf verklaren het een bijzonder zware en stressvolle periode te hebben gevonden. Het (ver)bouwen van een huis doet men vaak maar één of twee, keer in je leven. Vaak is de bouwwereld onbekend terrein en ontbreekt het aan inhoudelijke bouwtechnische kennis en de daarbij behorende knowhow van planning en kosten. Dan kan (ver)bouwen een behoorlijke uitdaging worden of zelfs uit de hand lopen. AMS Bouwbegeleiding heeft 20 jaar ervaring in de bouw kan een groot deel van die uitdagingen overnemen om het hele bouwproces soepeler en binnen gestelde termijnen (tijd en kosten) te laten verlopen.

Een bouwproject loopt verschillende fases door, voor elke fase kan AMS Bouwbegeleiding iets voor u betekenen:

bouwproces2.JPG

Ontwerp- en planvormingsfase:

 

Meestal zijn de eerste plannen al gemaakt, maar nog niet volledig uitgewerkt. AMS Bouwbegeleiding helpt u hier graag verder mee. We kunnen samen een Programma van Eisen op stellen om duidelijk te krijgen wat de wensen zijn. Bij kleine planwijzigingen kunnen we dat samen oppakken. Vraagt het plan om deskundig advies omtrent de constructie, esthetiek of installaties dan kan AMS bouwbegeleiding u in contact brengen met adviseurs (o.a. architect, constructeur, installatie-adviseur, tekenbureau etc.). Zodat de plannen en wensen verder uitgewerkt kunnen worden naar een concreet budget gestuurd plan. AMS Bouwbegeleiding kan de overleggen met deze adviseurs samen met u voeren. Als de plannen volledig naar wens zijn, kunnen de gewenste en benodigde stukken (o.a. werktekeningen, werkomschrijvingen, berekeningen etc.) uitgewerkt worden. Zodat daarmee de eventueel benodigde vergunningen en offertes aangevraagd kunnen worden.

 

Prijs- en contractvormingsfase:

 

AMS Bouwbegeleiding kan op basis van plannen, tekeningen en omschrijvingen in deze fase de verschillende offertes opvragen bij aannemers/leveranciers. De ontvangen offertes worden vergeleken met elkaar en dan gebundeld om tot een bouwbudget te komen. AMS Bouwbegeleiding zal u als opdrachtgever adviseren welke partijen de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben, maar er wordt ook gekeken naar ervaring, klik en planning. Daarna maken we afspraken met alle partijen, voeren we onderhandelingen over prijs en planning en volgt uiteindelijk de opdracht voor uitvoering. In de opdrachtverstrekking worden garantie- en onderhoudstermijnen vastgelegd.

 

Voorbereidingsfase:

 

In deze fase wordt er met de betrokken partijen en u een voorbereidings- en uitvoeringsplanning opgesteld. Aan de hand daarvan kunnen de partijen de werkzaamheden voorbereiden en materialen bestellen. Er zullen in deze fase door u keuzes en besluiten gemaakt moeten worden om de uitvoering soepel van start te laten gaan. AMS Bouwbegeleiding zal de planningen en de daarbij behorende deze keuzes/besluiten bewaken zodat u tijdig weet wat er van u verwacht wordt en de bouw geen vertraging kan oplopen, als het nodig is kunnen hier offertes voor aangevraagd worden. Denk hierbij aan sanitair, tegels, vloeren, keuken, meubelwerk, kleuren van het schilderwerk, raamdecoraties etc. AMS Bouwbegeleiding helpt graag mee bij het maken van deze keuzes. Deze fase loopt vaak nog door tijdens de uitvoeringsfase.

 

Uitvoeringsfase:

 

In deze fase worden uw plannen uitgevoerd. AMS Bouwbegeleiding kan in deze fase verschillende rollen op zich nemen.

Een volledige bouwdirectierol wat inhoudt dat AMS Bouwbegeleiding het aanspreekpunt is voor de bouwende partijen. Er wordt dan controle gehouden over planning, kwaliteit, afspraken, tijdige keuzes, kosten, onderlinge afstemmingen etc. Er worden om de 2 of 4 weken bouwvergaderingen gehouden waar u als opdrachtgever zal ook zitting in mag nemen. Daarnaast doet AMS Bouwbegeleiding wekelijkse controles/rondes waar u (foto)updates van ontvangt zodat u volledig geïnformeerd blijft. AMS Bouwbegeleiding blijft constant sturen op kwaliteit, kosten en planning om zo richting de afgesproken oplevering te gaan.

Daarnaast kan AMS Bouwbegeleiding ook een rol als toezichthouder/opzichter innemen, bijvoorbeeld bij grote (nieuwbouw) woningbouwprojecten. U als opdrachtgever kan het soms moeilijk overzien en u weet niet waar op gelet moet of wat normaal is of wat niet. AMS Bouwbegeleiding kijkt dan met deskundige ogen mee in deze fase, zodat u erop kan vertrouwen dat het juiste gedaan worden. Er wordt dan (2-)wekelijks gecontroleerd op uitvoering/kwaliteit waarvan verslag wordt gedaan en zodat er zonodig nog kan worden bijgestuurd. Tevens kan dan AMS Bouwbegeleiding de afbouw en/of werk van derden coördineren.

 

Oplevering, garantie en nazorg:

 

Dit is vaak voor u de belangrijkste fase, waar u meestal lang naar uit heeft gekeken. Het opleveringsproces gaat in verschillende fases met als doel om een zo kort mogelijke opleverlijst te hebben. AMS Bouwbegeleiding zal een paar weken voor de oplevering een voor-opleveringslijst opstellen. De aannemer/installateur kan dan aan de hand van deze lijst de laatste weken voor de oplevering de geconstateerde gebreken/tekortkomingen oplossen. Tijdens de uiteindelijke oplevering wordt het restant van deze lijst opgenomen in het   ‘proces-verbaal van oplevering’. Dit is een officieel document dat wordt ondertekend door alle partijen. Daarin worden alle gebreken/tekortkomingen omschreven en wordt termijn vastgesteld waarbinnen deze gebreken opgelost moeten zijn. Ook kunnen wij ervoor dat alle documenten, zoals revisietekeningen, garantieverklaringen, kleurenschema, onderhoudsadvies van eventuele producten netjes worden verzameld. Na de oplevering gaan de in de opdracht afgesproken garantie-en onderhoudstermijnen. Aanvullend kan AMS Bouwbegeleiding ondersteuning bieden bij het verkrijgen, opstellen en bijhouden onderhoudscontracten en -plannen.

AMS Bouwbegeleiding kan ook alleen ingeschakeld worden om de (voor)oplevering voor u te verzorgen, ook als wij niet betrokken zijn geweest in de uitvoeringsfase.

Ook als u een bouwkundig vraagstuk heeft welke hierboven niet omschreven is, kunnen wij u wellicht van dienst zijn.

a-interior%20houthavens%20k2-02713_edite
bottom of page